———-
1. HỒ SƠ NĂNG LỰC
———-
3. TEST REPORT CÁCH ÂM

CÁCH ÂM 40 dB

CÁCH ÂM 45 dB

CÁCH ÂM 50 dB

CÁCH ÂM 55 dB

CÁCH ÂM 60 dB

CÁCH ÂM 65 dB

———-
5. TEST REPORT TIÊU ÂM

TIÊU ÂM – GYPTONE BIG QUATTRO 41″